د لر او بر زمكه د پښتنو ده
ددې په وسائلو حق د پښتنو دې
او ددې زمكې د زده كړې ژبه پښتو ده

Web Visits
Visitors
Get this gadget at facebook popup like box