د پښتون ماشوم په نامه


ماشومانو نن چې كوم خلق دې پښتون قام ته بې علمه وائي هم د دې خلقو نىكونه په سوونو كاله د دې پښتون قام د لاندې پاتې شوي دي زړه ور نه زړه ور قام ىا ملك ته دا جُرت نه وو چې د مىروېس خان احمد شاه ابدالي، ابراهىم لودهي، شېر شاه سوري غوندې نورو ډېرو پښتنو غټو ننګېالو بادشاهانو ته د جنګ په مېدان كښې مخامخ راغلي وى. خو رو رو وخت په پړمخ شو او د نوي سائنسي علمونو وخت ىا مشىني وخت راغى او پښتون قام د دې نوي وخت په راتلو حٔان پوهه نه كړو. ولې چې پښتون قام ته دا باور وو چې د هغي په وىنه كښې پېدائشي غېرت (ننګ) جُرت (زړه ورتېا) او جنون ګډ دى او هم د دې درېو څىزونو له كبله پښتون قام د جنګ په مېدان كښې همېشه برى موندلى دى او بىا به هم برى مومي. خو پښتون قام ته دا اندازه نه وه چې په دې نوي وخت كښې د غېرت جُرت او جنون سره سره به مونږ ته د برىالي قام اوسېدو دپاره د نوي سائنسي علمونو ډېر زېات ضرورت وي حٔكه چې دا نوى مشىني وخت به جنګ د جنګ د مېدان د مخامخ جګړې نه ډهېر لرې ېوسي او ېو بې غېرته نه بې غېرته قام به زړه ور  نه زړه ور قام ته بغېر د رامخامخ كېدو د لرې نه د مشىنونو ېعنې جهازونو، مېزائلونو په ذرىعه ماتى وركولى شي. او ماشومانو پښتون قام په دې خبره خپل حٔان پوهه نه كړو او نوى سائنسي علمونو ته ىې په وخت پام نه كړو او په بل مخ د دنىا نورو قامونو دې نوي سائنسي علمونو ته په كلكه ملا اوتړله او ماشومانو هم هغه اوشوه. نورو قامونو د نوي وخت نه فائده واخسته سائنسي علم ىې حاصل كړو او د پښتون قام نه سائنسي علم كښې ډېر مخكښې لاړل او نن د هغه سكندر (انګرېز) بچي حٔان ته د دنىا بادشاهان وائي د چا نىكونه چې به د جنګ په مېدان كښې د پښتون د پښو د ترپ نه هم ېرېدل. او تاسو ته معلومه ده چې سائنس څه ته وائى؟ كومے خبرے چې الله تعالىٰ په خپل كتاب كښي ليكلى دى او د هغهٔ رښتونى پيغمبر په خپلو حديثونو كښې بيان كړى دى.بس دغه خبرى چې انسان په ليدلو خودلو او كولو باندى ثابتى كړې دغه ته سائنس وائى. ددې نه علاوه چې كوم رازونه الله تعالىٰ په دې خپل كائنات كښې پټ ساتلي دى او مونږ ته يې په خپل كتاب كښې وئيلى دى چه وګرحٔې او دارازونه راښكاره كړې چې تاسو ته معلومه شى چې ستاسو خالق څومره عظيم دې او ماشومانو سائنسدانان چې د كومو پټو رازونو سرګنده كولو د پاره قسم قسم مشينان چې خلائى جهازونه (الوتكى) راكټونه، سيارى او كمپيوټرى وغيره پكښې شاملى دى جوړوى او استعمالوى دا هم د سائنسى علمونو يوه حصه ده.
            ماشومانو ددى ټولو خبرو مطلب دا دى چې پښتون قام له الله تعالى د اسلام د خدمت د پاره يو حٔلنده مقام وركړى دى. دى قام ته الله تعالى د كاميابئ هغه ټول څيزونه وركړى دى د كوموچې انسان ته د مخكې تللو د پاره ضرورت وى. جرأت (زړه ورتيا) يې وركړى دې چې په كار كښې د قدم اخستو د پاره ضرورى شې دى چې په چا كښې د كار شروع كولو جرت نه وى نو هغه به برے څنګه اومومى، جنون يې وركړى دې چې كوم كار ته لاس واچوى تر مرګه يې نه پريږدى او غيرت يې وركړے دے چې كوم كار كوى په هغې كښې د حٔان سره سره د بل د ناموس يعنى عزت خيال هم ساتى. ماشومانو تاسو اوګورې كه چرے د پښتون ددې دريو څيزونو سره سره دينى او سائنسى علمونو ته مخ شى نو سوچ اوكړى چې ددنيا په سر به ددى په شان قام څوك بيا مومى؟
            ماشومانو چې څه شوى دى هغه شوى دى اوس د ټول پښتون قام سترګے په تاسو دى. تاسو نن خپل حٔان سره او خپل قام سره دا وعده اوكړى چې مونږ به علم صرف دډوډئ كپړو، او كور د پاره نه حاصلوو بلكه علم به د اسلام په خه توګه د خدمت او د خپل پښتون قام بيرته عزت مند جوړولو د پاره حاصلوو. حٔكه چې دا قام د ډوډئ او كور نه بغير خو اوسيدے شى خو د عزت نه بغير نه شى اوسيدے. نو ماشومانو هم نن او د اوس نه تيزونه تيزے كمپيوټرے تيارولو؛ تيزو جهازونو تيارولو، په ډاكټرى، انجنيرې شعبه كښې نوے نوے سرګندى كولو او د كائنات مسخر كولو خوبونه كتل شروع كړى او ددے د رښتيا كولو د پاره هم د اوس نه د نوى سائنسى علمونو او ټيكنالوجى حاصلولو د پاره په كلكه ملا اوتړې. يقينى ده چې تاسوبه يوه ورحٔ خپل خوبونه رښتيا كړى. ماشومانو دنيا كښې چې څه كيږي؟ دى خبرو طرف ته سوچ مه كوى بس يوه لار حٔان ته منتخب كړى او د كاميابۍ حاصلولو د پاره تر مرګه پورى سخت كوشش جارى اوساتې او چرته چې درته مشكلات راپيښ شى نو د قرآن او حديث سره پرے ضرور مشوره كوې حٔكه چې ددے نه غوره او صحيح سوچ والا لاور ښودونكى په كائنات كښې بل څوك نشته.