د پښتون ماشوم فرياد

مونږ ماشومان د مور په خيټه كښې د اومې مياشتې نه د خپل مور پلار ژبه زده كولو كوشش شروع كړو او درې څلوركالو كښې د مور پلار ژبه دومره زده كړو چې لږ ډير په خبرو پوهه شو او بل پرې پوهؤلى شو، خو څنګه چې مونږ سكول ته تلل شروع كړو تاسو مشران مونږ ته سكول كښې د اولې ورحٔې نه د نورو قامونو ژبې ښودل شروع كړئ، ولې؟ تاسو مونږ ته د مور په ژبه كښې علم ولې نه راكوئ؟ پكار خو دا ده چې تاسو مونږ ته د سكول د اولې ورحٔې نه زمونږ مورنۍ ژبه كښې خپل دينى، معاشرتى او سائنسى علمونه ښودل شروع كړے وے. خو تاسو مونږ ماشومان د نورو قامونو په ژبو زده كولو باندې اولګوئ، ولې؟ تاسو مشران دومره هم نه پوهيږئ چې علم زده كول زيات ضرورى دى او كه د نورو قامونو ژبې؟ آيا زمونږ په مشرانو كښې څوك هم په دغه ژبو نه پوهيږى چې مونږ له د دغو ژبو نه علمونه را ترجمه كړى. نور قامونه خپلو بچو ته د سكول د اولې ورحٔې نه خپل مذهبى معاشرتى او سائنسى علمونه ورمخامخ كړى او تاسو زمونږ ډير غيرت مند مور پلار اُستاذان او د قام مشران مونږ ته د نورو قامونو ژبې رامخامخ كړئ، ولې؟ خداے د پاره د نورو قامونو ژبې به مونږ بيا هم زده كړو. مونږ ماشومانو ته د سكول د اولې ورحٔې نه په مورنۍ ژبه كښې علم راكړئ، كه داسې نه وى نو مونږ به هميشه د نورو قامونو د پاره مشينان يا د مشينانو پُرزې جوړيږو. خداے د پاره مونږ نه انسان جوړ كړئ، مونږ د خپل قام غيرت نه خبر كړئ، زمونږ په خپل حٔان بروسه كلكه كړئ. داسې نه وى چې مونږ سبا له په خپلو جامو اغوستو او خپله ژبه وئيلو شرميږو. د سركارى سكولونو ماشومان خو بيا هم لږ ډير د خپل قبيلې او ملك سره مينه لرى خو په پرائيويټ سكولونو كښې سبق لوستونكى ماشومان خو صرف او صرف د انګريز غلامان جوړيدو د پاره تياريږى. هغې كښې د قام قبيلې او ملك مينه بس تر نامې پورې وى. او كه ورله چا احساس ور نه كړو نو يو خوا هغوى حٔان ته په خپل قام قبيله كښې مِس فِټ (Mis-Fit) وائي او بل خوا انګريزان هغوى ته د پاكى (Paki) او بلډى ايشينز (Bloody Asians) نومونه وركوى. مطلب دا چې د كوڅې سپے نه د كور شى او نه د دهوبى خانې. مونږ ستاسو بچى يو، مونږ ستاسو د قام نښه يو، په غړيدلو سترګو مونږ د نورو قامونو غلامان مه جوړوئ. دې د پاره خداے ته اوګورئ هم د نن نه مونږ ته په خپله مورنۍ ژبه كښې علم راكول شروع كړئ. مونږ تاسو سره دا وعده كوو چې د نوى سائنسى علمونو او ټيكنالوجى په ذريعه به د اسلام دا كم نه كم پينحٔه كروړه پښتون فوج به هميشه د پاره بريالى كړو. (انشاء الله)